ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H χρήση και η περιήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο (imparaklitou.gr) συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους κάτωθι όρους της παρούσας πολιτικής.

Πνευματική ιδιοκτησία και περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής, η οποία διαχειρίζεται. Αυτό το περιεχόμενο.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους κείμενους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Iερά Μονή Παρακλήτου διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίσει οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, περιλαμβανομένων των παρόντων όρων, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, καθώς και της πρόσβασής σας σε αυτόν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου, κατόπιν τροπο­ποιήσεων σε αυτόν, θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

O ιστότοπος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου είναι εναρμονισμένος με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ - General Data Protection Regulation).

Με την υποβολή προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα αυτά δεν περιέχουν στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

(α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

(β) όταν ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

(γ) όταν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες του

Στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων:

(α) πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό). Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για προβολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου. Η Google Analytics έχει συμμορφωθεί με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

(β) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο με σκοπό την εγγραφή του ως χρήστης (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του).

(γ) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, του θέματος του μηνύματός του και του κειμένου του μηνύματός του).

(δ) πληροφορίες που σχετίζονται με αγορές που πραγματοποιεί σε προϊόντα του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, του ονόματος της εταιρίας του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, του τηλεφώνου του, των διευθύνσεως χρέωσης και αποστολής, του ΑΦΜ και της ΔΟΥ του, των πρόσθετων σημειώσεων παραγγελίας του, της καταναλωτικής του ιδιότητας και των στοιχείων που αφορούν τον επιλεγόμενο τρόπο πληρωμής).

(ε) πληροφορίες που χορηγεί κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ως πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη, του κωδικού του και των στοιχείων που σχετίζονται με την/τις παραγγελίες του).

(στ) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγει να αποστείλει στον ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται μέσω του ιστότοπου, θα χρησι­μοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για:

(α) τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου.

(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη ο ιστότοπος.

(γ) να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου.

(δ) να αποσταλούν προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστότοπου.

(ε) να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής, καθώς και για να εισπραχθούν πληρωμές από τον χρήστη.

(στ) να διαχειρίζεται ο ιστότοπος ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες του ιστότοπου.

(ζ) να διατηρείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες.

(η) οι διαχειριστές του ιστότοπου να είναι σε συμμόρφωση με τους τραπεζικούς κανονισμούς με βάση τους οποίους προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες: 1) θέσπιση μέτρων ασφαλείας. ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση και η απάτη, 2) ανίχνευση συναλλαγών που αποκλίνουν από τα κανονικά πρότυπα, 3) εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με μη αυτοματοποιημένη μορφή κατάρτισης προφίλ συναλλασσομένων, 4) την απάντηση σε επίσημο αίτημα από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια ή δικαστική αρχή, 5) την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 6) την καταπολέμηση της φορο­διαφυγής και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικού ελέγχου και κοινοποίηση.

Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού κατα­στήματος.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Αναγνώριση χρήστη/πελάτη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη/πελάτη είναι δύο: 1) Όνομα χρήστη (username) και 2) ο μυστικός Κωδικός (password). Κάθε φορά που ο χρήστης/πελάτης τους καταχωρεί αποκτά πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον μυστικό Κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει, διαφορετικά δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμο­ποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών.

Λογοδοσία και κρυπτογράφηση

Η αρχή της λογοδοσίας στο άρθρο 5 παράγραφος 2 απαιτεί από την Ιερά Μονή να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές και δηλώνει ρητά ότι αυτή είναι η ευθύνη της.

Η Ιερά Μονή Παρακλήτου:

(α) εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται (αυτό περιλαμβάνει την κατάρτιση του προσωπικού, τους εσωτερικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις αναθεωρήσεις των εσωτερικών πολιτικών).

(β) διατηρεί σχετική τεκμηρίωση σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

(γ) εφαρμόζει μέτρα που πληρούν τις αρχές της προστασίας των δεδομένων από το σχεδιασμό και την προστασία δεδομένων από προεπιλογή. Τα μέτρα περιλαμβάνουν: 1) ελαχιστοποίηση των δεδομένων, 2) διαφάνεια 3) να επιτρέπεται στα άτομα να παρακολουθούν την επεξεργασία 4) δημιουργία και βελτίωση μέτρων ασφαλείας σε συνεχή βάση.

(δ) χρησιμοποιεί αξιολογήσεις κινδύνου όπου χρειάζεται.

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσης (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης με κλειδί 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128-bits.

Προσωπικά δεδομένα και απόρρητο συναλλαγών: Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο μπορούν να διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή με άλλο τρόπο εκπληρώνεται μια νομική υποχρέωση.

Cookies

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωπο­ποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγηση του χρήστη, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες.

Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης, για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε browser (πρόγραμμα περιήγησης) που χρησιμοποιεί ο χρήστης μπορεί να βρει το ιστορικό πλοήγησής του και θα μπορεί, αν το επιθυμεί, να το διαγράψει.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

(α) Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να περιηγηθεί σ’ αυτή και να χρησιμοποιείς τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών, δεν μπορούν να παρασχεθούν.

(β) Cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

(γ) Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνει ο χρήστης και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχει κάνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχει ζητήσει.

Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Διαγραφή προσωπικών στοιχείων

Τα νέα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που εισάγει ο νέος Κανονισμός (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης) μπορούν να ασκηθούν από τους χρήστες του αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκ­τρονική διεύθυνση info [AT] imparaklitou.gr.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς θα τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.

(β) Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά - φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε.

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης. Όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως.

(δ) Δικαίωμα διαγραφής (λήθη). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προ­σωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

(ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:1) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβη­τείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 3) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 4) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, §1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την §1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την §1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 §1 στοιχείο (ε) ή (στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info [AT] imparaklitou.gr.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.].