01. Νοτιοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
01. Νοτιοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
02. Νοτιοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
02. Νοτιοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
03. Βορειοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
03. Βορειοανατολική ἄποψη τῆς Μονῆς.
04. Τό Καθολικό. Νοτιοδυτική ἄποψη.
04. Τό Καθολικό. Νοτιοδυτική ἄποψη.
05. Τό Καθολικό. Βορειοανατολική ἄποψη.
05. Τό Καθολικό. Βορειοανατολική ἄποψη.
06. Ἐσωτερικό τοῦ Καθολικοῦ.
06. Ἐσωτερικό τοῦ Καθολικοῦ.
07. Καθολικό. Δεξιός χορός.
07. Καθολικό. Δεξιός χορός.
08. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
08. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
09. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
09. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
10. Καθολικό. Ἀριστερός χορός.
10. Καθολικό. Ἀριστερός χορός.
11. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
11. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
12. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
12. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
13. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
13. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
14. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
14. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
15. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
15. Τοιχογραφίες Καθολικοῦ.
16. Καθολικό. Λιτή.
16. Καθολικό. Λιτή.
17. Τό καμπαναριό.
17. Τό καμπαναριό.
18. Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.
18. Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.
19. Ἐσωτερική αὐλή.
19. Ἐσωτερική αὐλή.
20. Ἡ Φιάλη.
20. Ἡ Φιάλη.
21. Ὁ τάφος τοῦ Κτίτορος, Γέροντος Χερουβείμ.
21. Ὁ τάφος τοῦ Κτίτορος, Γέροντος Χερουβείμ.
22. Ἐσωτερική αὐλή.
22. Ἐσωτερική αὐλή.
23. Ὁ τροῦλλος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
23. Ὁ τροῦλλος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
24. Ἡ Τράπεζα.
24. Ἡ Τράπεζα.
25. Ἡ Τράπεζα.
25. Ἡ Τράπεζα.
26. Ὁ ἄμβωνας τῆς Τραπέζης.
26. Ὁ ἄμβωνας τῆς Τραπέζης.
27. Ἡ βιβλιοθήκη.
27. Ἡ βιβλιοθήκη.
28. Τό Καθολικό χιονισμένο.
28. Τό Καθολικό χιονισμένο.
29. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος χιονισμένο.
29. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος χιονισμένο.
30. Τό Καθολικό χιονισμένο.
30. Τό Καθολικό χιονισμένο.
31. Τό καμπαναριό χιονισμένο.
31. Τό καμπαναριό χιονισμένο.
32. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Εὐρίπου χιονισμένο.
32. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Εὐρίπου χιονισμένο.
33. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Εὐρίπου.
33. Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Εὐρίπου.
34. Ἀνατολική αὐλή. Στό βάθος τά βουνά τῆς Εὔβοιας.
34. Ἀνατολική αὐλή. Στό βάθος τά βουνά τῆς Εὔβοιας.
35. Δειλινό.
35. Δειλινό.